Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Huế - Hồ Chí Minh

Đi: 09/06

1,050,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Đi: 29/04

1,680,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Đi: 30/04

1,370,000 VND  
1 Vé Một chiều Huế - Hồ Chí Minh

Đi: 13/05

699,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Đi: 01/05

1,220,000 VND  
1 Vé Một chiều Huế - Hồ Chí Minh

Đi: 10/05

699,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Đi: 02/05

1,680,000 VND  
1 Vé Một chiều Huế - Hồ Chí Minh

Đi: 07/05

1,050,000 VND