Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Đi: 24/07

900,000 VND  
1 Vé Một chiều Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Đi: 24/07

900,000 VND  
1 Vé Một chiều Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Đi: 29/07

810,000 VND  
1 Vé Một chiều Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Đi: 27/07

1,020,000 VND  
1 Vé Một chiều Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Đi: 28/07

1,020,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 12/08

630,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 09/08

720,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 11/08

630,000 VND